Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας


1. Χρήση ιστοσελίδας – Υποχρέωση ορθής χρήσης

Η εταιρεία «Helix2» σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της, στον κόσμο των καινοτόμων λύσεων στην μοριακή βιολογία και των εφαρμογών της στις υπηρεσίες υγείας. Η ιστοσελίδα παρέχεται από την «Helix2» και διατίθεται για χρήση για ενήλικα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ικανά προς δικαιοπραξία, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας εάν δεν πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις. Περαιτέρω η πρόσβαση σε αυτή διέπεται από τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της «Helix2». Εφόσον κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, έχετε κατανοήσει πλήρως και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας.

2. Μεταβολές-τροποποιήσεις ιστοσελίδας

Η «Helix2» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και να ανανεώσει, ενημερώσει, μεταβάλλει, διαγράψει, επικαιροποιήσει ή τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε σε κάθε επίσκεψή σας να επισκέπτεστε προηγουμένως το σχετικό πεδίο, ώστε να διασφαλίζετε ότι παραμένετε εξοικειωμένοι και ενήμεροι με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρεται ότι έχετε ειδοποιηθεί και δεσμεύεστε και από τις τυχόν μεταβολές, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της «Helix2».

3. Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί περιουσία της «Helix2» και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Με εξαίρεση την μη εμπορική προσωπική χρήση, το σύνολο του περιεχομένου ή μέρος αυτού, οποιαδήποτε πληροφορία, φωτογραφία, κείμενο ή έγγραφο αυτής της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, διανεμηθεί, μεταφορτωθεί, αναμεταδοθεί με οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο ή τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της «Helix2». Κανένα σημείο του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν μπορεί να εκληφθεί ή να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος ή σήματος ή λογότυπου της «Helix2» ή τρίτων.

4. Σήματα

Το σύνολο των σημάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της «Helix2», οι ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ακόμα και αυτά με κοινά γράμματα, σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της «Helix2», ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτή από τρίτους. Η χρήση και/ή παραποίηση των αυτών απαγορεύεται ρητά και συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού και κάθε σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Ως εκ τούτου η «Helix2» προτίθεται να προστατεύσει το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της. Με την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της «Helix2» δεν αποκτάται ουδεμία άδεια ή δικαίωμα σε σήματα ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Helix2» ή τρίτων.

5. Σύνδεσμοι και Ιστοσελίδες Τρίτων

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές ή να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, πέραν του ελέγχου της «Helix2». Οι συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων προσφέρονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Η «Helix2» δεν εγγυάται την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Επιπλέον η «Helix2» δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδέσεων αυτών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων τους. Η είσοδο στις τοποθεσίες, αυτές γίνεται με κίνδυνο του χρηστη και η «Helix2» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της «Helix2» , σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η «Helix2» εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων. Ενδέχεται συνδέσεις που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο να παραπέμπουν σε ιστοσελίδες επιστημονικών και ιατρικών φορέων και οργανώσεων ως πηγή ιατρικής πληροφόρησης. Εντούτοις, η «Helix2» τονίζει ότι οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση σε θέματα υγείας πρέπει να λαμβάνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεργασίας και με την συμβολή ιατρού ή/και άλλου επαγγελματία υγείας.

6. Πολιτική Cookies

Ορισμένες, συγκεκριμένου τύπου, πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, με την σύνδεση στην ιστοσελίδα της «Helix2», ως στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας με την χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά cookies ή διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται αυτόματα στον σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή του χρήστη (browser) και λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του συνδεδεμένου υπολογιστή. Συμβάλλουν στην διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη, για στατιστικούς λόγους αλλά και στον έλεγχο της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) έτσι ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην δουλεύουν σωστά κατά την περιήγηση και να υπάρχει περιορισμένη ή μη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.

7. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η «Helix2» έχει την δυνατότητα να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των χρηστών, εφόσον οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η «Helix2» δε διαθέτει προς πώληση, διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εφαρμογής σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η «Helix2» δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει από τους χρήστες για στατιστικούς λόγους ή/και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την «Helix2» προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Η «Helix2» δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για τυχόν διαρροή προσωπικών τους δεδομένων, λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

8. Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που αποστέλλεται μέσω διαδικτύου ή απευθύνεται προς την «Helix2» με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο (ενδεικτικά ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις κοκ), θα εκλαμβάνονται και θα διαχειρίζονται ως μη εμπιστευτικά. Ως εκ τούτου η «Helix2» είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων της τυχόν παραγωγής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της.

9. Πληροφορίες Ιατρικού Ενδιαφέροντος

Η Ιστοσελίδα της «Helix2» ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνον γενική πληροφόρηση και ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία θεραπευτή, δεν προορίζονται ως ιατρικό βοήθημα, ως μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας ή ιατρική θεραπεία και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης που παρέχονται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Η «Helix2» δεν παρέχει ούτε διαδικτυακά ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιατρικές υπηρεσίες και σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά αρμόδιοι είναι οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας σχετικά με υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης.

10. Αποκλεισμός Ευθύνης

Η «Helix2» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιλαμβάνει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της. Ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση άμεση ή έμμεση ως προς την ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες αποδέχονται ρητά ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, κάθε συνδεόμενης ιστοσελίδας τρίτου και το περιεχόμενο αυτών, χρησιμοποιείται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η «Helix2» αλλά ούτε και οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη παραγωγή της Ιστοσελίδας, φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του χρήστη, που τυχόν προκύψει από πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεόμενης ιστοσελίδας, για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους ή ενδεχόμενης ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

11. Ευθύνη χρηστών

Ο χρήστης ευθύνεται έναντι της «Helix2» και των συνδεομένων με αυτή για κάθε ζημία υποστεί από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η χρήση της Ιστοσελίδας, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποιος από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος ή άκυρος ο συγκεκριμένος όρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.